Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. – TECNOHELLAS» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2015 για :

«Λειτουργία 24ωρου κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού»

Πολιτική της είναι:

Οι υπηρεσίες που παρέχει να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες και προδιαγεγραμμένες ανάγκες των πελατών,

  • η εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων και των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος για την ποιότητα κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητάς του, θέτοντας ετήσιους στόχους οι οποίοι ανασκοπούνται κατά την ετήσια ανασκόπηση της Διοίκησης και η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός του σε όλα τα επίπεδα,
  • η παροχή των υπηρεσιών του κέντρου να πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο το μηδενισμό “προβληματικών” υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος κακής ποιότητας,
  • η εκτέλεση ελέγχων πριν, κατά και μετά την παροχή της υπηρεσίας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες μη ικανοποίησης του πελάτη,
  • η διασφάλιση σωστής και έγκαιρης εξυπηρέτησης των πελατών της, μετά την πώληση, καθιερώνοντας μια συστηματική διαδικασία επεξεργασίας παραπόνων πελατών, που προάγουν την διατήρηση σχέσεων σταθερής εμπιστοσύνης και αρραγούς συνεργασίας των, με στόχο η ικανοποίηση τους να φτάσει σε ποσοστό άνω του 80%,
  • η Πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ από διαπιστευμένο Φορέα.

Λήψη Αρχείου σε μορφή *.pdf